Natural Bliss

Tantra & Shibari in Frankrijk 19 – 25 augustus 2019

(English below) Graag nodigen we jullie uit voor deze bijzondere week vol onderzoek naar speelsheid, grenzen, overgave en loslaten. We gaan heerlijk genieten van deze mooie plek Sadhaka in Frankrijk, lekker eten, en een workshop vol diepgang.

We nemen jullie deze week mee op reis bij het prachtige Sadhaka in Frankrijk. Knopen, geknoopt worden, masseren, ervaren, grenzen verkennen, overgave en leiden, diepgang, dansen, mediteren en speelsheid zijn de ingrediënten van deze week.

Tantra is gericht op geestelijke verruiming en emotionele en lichamelijke bevrijding. In de tantra ligt de nadruk op bewustwording door middel van meditatie, ademhaling en het ervaren van aanraking. Zowel voor de ontvanger als de gever kun je hierin tegen grenzen, uitdagingen of emoties aanlopen. Vanuit de tantra kunnen deze thema’s aangeraakt en onderzocht worden.

Shibari of Kinbaku is een prachtig erotisch spel van verbinding. Naast de kunstzinnige schoonheid van het knopen gaat het spel van sexy en fun, naar emotioneel bevrijdend en diep, naar totale overgave en aanwezig zijn. Hoe ervaar je het om jezelf volledig over te geven en de controle los te laten? Kun je er zijn, daar waar de ander zich volledig aan je overgeeft?

Tantra & Shibari is een unieke combinatie van speelse intimiteit. De mogelijkheden zijn eindeloos en er is zoveel te ontdekken. Er zijn geen ingewikkelde knopen nodig om een diepe verbinding aan te gaan, toch zal de ontvanger dieper kunnen zakken als ze voelen dat je weet wat je doet. Beheersing van techniek, weten waar je zachter en waar je de touwen harder kan vastmaken of hoe je een lichaam goed kan leiden zorgt ervoor dat de ander dieper kan ontspannen. Ook gaan we in op het spel van overgave en leiden en hoe we ons lichaam en al onze zintuigen kunnen gebruiken om iemand volledig in overgave te leiden.

De visie van Tantra & Shibari

Shibari is een Japanse bondage techniek die gecombineerd wordt met Tantra. De cursus is gericht op het ervaren van je grenzen zowel als gever als ontvanger. Een tantrisch contact steunt op 4 essentiële pijlers: vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid. Door gebonden te worden ervaar je heel direct en bewust de beperking van je fysieke vrijheid. Als dit wordt gedaan in een veilige omgeving vanuit Prana geeft dit ruimte voor een bewust onderzoek naar je eigen grenzen. Grenzen worden opgezocht en verlegd om zodoende nog meer vrijheid te creëren in je eigen bestaan. Welke gevolgen heeft dat voor jou op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau? De Tantra & Shibari cursus biedt een veilige setting en de tools om dit onderzoek samen met een partner aan te gaan.

Shibari is een Japanse bondage techniek en is ontstaan in de tijd dat er meer gevangenen waren dan gevangenissen in Japan. Men bond de gevangenen dusdanig vast dat ontsnappen kansloos was. Deze wijze van bondage is later uitgegroeid tot een kunst waarbij de schoonheid van het knopen belangrijk is. Naast deze kunstzinnige kant heeft Shibari ook een andere kwaliteit in zich, namelijk het verleggen van grenzen op een zachte en gecontroleerde manier. Door gebonden te worden maar ook door te binden kom je grenzen tegen op fysieke en/of emotionele gebieden. Shibari kan gaan van speels naar emotioneel bevrijdend, naar totale overgave en aanwezig zijn. Het is altijd anders en verrassend. Het kan gaan om pure passie, maar ook om emotionele ontlading. Alles mag er zijn, in een veilige en speelse setting.

Prana, de versmelting van Shiva en Parvati

De leidraad in Tantra voor alle handelingen in het moment is Prana – onze neutrale en vrije levensenergie. Prana zal ook de leidraad zijn van deze cursusweek. Door praktische technieken ondersteunt met de theorie over de aard van Prana leer je om de mannelijke energie (Shiva) en de vrouwelijke energie (Parvati) op te wekken en te polariseren (te mengen) waarbij Prana energie ontstaat.

Programma

08.45 – 09.15 Zonnegroet (optioneel)

10.00 – 12.30 Tantra & Shibari ervaring (6 ochtenden)

2.30 – 5.30 pm Tantra & Shibari ervaring (5 middagen)

21.00 – 22.00 evening activity (optional)

Playparty op donderdagavond

Voor wie is deze week?

De workshop is geschikt voor iedereen die op onderzoek wil en een ontdekkingsreis wil maken.

Je kan meedoen met je partner of een gelegenheidspartner en je kan ook als trio meedoen. Je hoeft niet al heel veel ervaring binnen de tantra of shibari te hebben voor deze workshop. We nodigen je uit te komen zoals je je voelt en je uitdagingen en grenzen te voelen vanuit wederzijds respect. Wij als team gaan graag met jullie de diepte in. Door de internationale belangstelling voor deze cursus, is het mogelijk dat de workshop in engels en nederlands wordt gehouden.

Enkele reacties van deelnemers die de cursus hebben gevolgd

 De combinatie tantra & shibari is logisch en de cursus een succes. De Tantra krijgt een stevig gezicht, de Shibari laat haar speelse en lieflijke kant zien en zo groeien ze naar elkaar toe. Een nog belangrijker gemeenschappelijke noemer is de overgave. Voor de actieve partner het vermogen tot uitnodigen en het verleiden daartoe, en het scheppen van een veilige, intieme sfeer. Voor de passieve partner het vermogen om uit het hoofd te raken, het hart te openen en het vertrouwen te leggen bij de ander. (Jeroen)

Ik ben het besef van tijd en ruimte totaal even kwijt geraakt, wat heerlijk is! (Jolanda)

Ik word telkens op een andere laag van mijn wezen geraakt. (Monique)

Het effect op mijzelf achteraf was een gevoel van vervulling, een rustige, vreugdevolle basis in mezelf, compleet, vrij, een gevoel van volledigheid. (Mieke)

Over ons:

Johan www.tantra-atma.nl

Tantristisch masseur en coach in de Tibetaanse Boeddhistische stroming Kum Nye.

Sinds 2010 volg ik diverse intensieve massage opleidingen die hebben geleid tot de kennis en ervaring van nu. Mijn voornaamste opleiding is de opleiding tot tantra masseur bij Tantra Lotus in Breda. Dit is een Tibetaans Boeddhistische opleiding uit de Kum Nye traditie, waar veel aandacht is voor praktijk(massage), theorie (Dharma), yoga en meditatie (vipassana en tenang). Ik heb er geleerd en ervaren over de diepgaande werking die een massage kan hebben op het lichamelijk, emotioneel en geestelijk welzijn. Massage technieken als Sveda-, Vedische en prana flow, en de integratie van duo yogatechnieken en meditatieve technieken in een behandeling geven een stabiele basis voor het geven van tantristische sessies. Ik heb een ruime ervaring opgedaan in het geven van massages en coaching en hoewel alle mensen, wensen en lichamen anders zijn is mijn intentie altijd hetzelfde: het brengen van balans. Nog steeds volg ik opleidingen en verdiep me in Oosterse en Tibetaanse tradities en visies.

Silvia speelt al vele jaren met Shibari en heeft een grote passie voor deze diepe, kwetsbare en prachtige kunstvorm.

Silvia werkt als coach in zelf liefde, intimiteit en sexualiteit. Ze organiseert graag workshops en plekken waar we vrij kunnen bewegen, uit ons hoofd in ons lichaam, en waar we op een speelse en kwetsbare manier met elkaar kunnen verbinden. Plekken waar we plezier kunnen ervaren zonder conditionering, en waar we kunnen spelen met thema’s rond intimiteit en diepe verbinding.

Aanmelden

Voor vragen of aanmelden voor deze week kun je contact opnemen met johan@tantra-atma.nl

Door de internationale belangstelling kan de voertaal in de cursusweek Engels en Nederlands zijn.

♪♫•¨•♫♪

Tantra & Shibari experience week

We are very happy to invite you to this special week diving deep into playfullness, stepping out of our minds into our bodies, exploring bounderies and letting go of control. We are going to enjoy this beautiful place Sadhaka in France, we will have nice food and a workshop full of diving deep.

We will take you on a journey in this special week course at the beautiful venue Sadhaka in France. Tying, being tied, massaging, experiencing, exploring bounderies, ‘leading and surrender’, dancing, meditation and playfullness are the ingredients of this week. The beautiful surroundings, togetherness, sharing nice food all add to an unforgettable and lasting experience.

The emphasis of Tantra is on spiritual growth and emotional and physical well-being. It is an exploration of our consciousness by meditation, breathing and experiencing touch. It is possible to experience bounderies, challenges or emotions. Within tantra these themes are touched and can be explored.

Shibari or Kinbaku is the beautiful erotic art of Japanese bondage. The beauty of the ropes on the skin is an important element and also it is about being conscious and deep, sexy and fun, being open and present with each other. How is it to surrender and let go of control? Can you be present if somebody surrenders to you?

Tantra & Shibari is a unique combination of playful intimacy. The possibilities are endless, there is so much to learn and discover. You do not need complicated knots to make a deep connection, however the receiver will be able to go deeper in surrender if they feel you know what you are doing. We will focus on all the elements, the game of surrender and leading, techniques, how can you lead a body and how can you use your senses to lead somebody into surrender.

The vision of Tantra & Shibari

Shibari is a Japanese bondage technique that is combined with Tantra. A tantric contact is based on 4 essential pillars: trust, surrender, equality and aimlessness. By being bound you experience very directly and consciously the limitation of your physical freedom. Done in a safe environment from Prana it gives you space for a conscious investigation into your own bounderies and place of expansion. Boundaries are searched for and shifted in order to create even more freedom in your own existence. What consequences does this have for you on an emotional, mental and spiritual level? The Tantra & Shibari course offers a safe setting and the tools to explore this with your partner.

Shibari is a Japanese bondage technique that was created in the time there were more prisoners than prisons in Japan. They tied the prisoners in such a way that escape was not possible. This way of bondage has later become an art in which the beauty of the knotting is important. Besides the artistic side, Shibari also has a different quality, namely exploring boundaries in a soft and controlled way. Shibari can go from playful to emotionally liberating, to total surrender and being present. It is always different and surprising. It can be about pure passion, but also emotional release. Everything is allowed, in a safe and playful setting.

Prana, the fusion of Shiva and Parvati

The guiding principle in Tantra for all actions in the moment is Prana – our neutral and free life energy. The Prana will therefore also be the guideline for this course week. Through practical techniques supported by the theory about the nature of Prana, you learn to generate and polarize the male energy (Shiva) and the feminine energy (Parvati) and to polarize (to mix) which creates Prana energy.

Daily schedule

08.45 – 09.15 sun salutation (optional)

10.00 – 12.30 Tantra & Shibari experience (6 mornings)

2.30 – 5.30 pm Tantra & Shibari experience (5 afternoons)

21.00 – 22.00 evening activity (optional)

Playparty on Thursday evening

Is this workshop for me?

The workshop is for anybody who likes to go on an exploration. You can come with your partner or with a partner for the occasion, also you can come as a threesome. Experience in tantra or shibari is not necessary. We invite you to come as you are and explore and feel expansion and bounderies in mutual consent. We as a team love to dive with you into the deep.

Due to the international interest in this course week, it is possible that the language of instruction is in English and Dutch.

Some references from participants who followed the course

The combination tantra & shibari is logical and the course a success. The Tantra gets a solid face, the Shibari shows her playful and sweet side and they grow towards each other. An even more important common denominator is surrender. For the active partner the ability to invite and seduce, and create a safe, intimate atmosphere. For the passive partner the ability to get out of the head, open the heart and put the trust in the other. (Jeroen)

I completely lost the sense of time and space, which is wonderful! (Jolanda)

I am always hit on another layer of my being. (Monique)

The effect on myself afterwards was a feeling of fulfillment, a calm, joyful base in myself, complete, free, a sense of completeness. (Mieke)

Inscribe

For information or if you like to inscribe for this workshop you can sent a mail to johan@tantra-atma.nl

About us

Johan Raaimakers, Tantric masseur in the Tibetan Buddhist movement Kum Nye and Silvia Elisa, Shibari healer, intimacy coach and Tantric masseur will take you into this journey into the unknown.

For more information about tantra massages and Johans practice at home, go to: www.tantra-atma.nl

Balance!!

That is actually the meaning of Tantra for me in one word.

When you are in balance your actions are, per definition, balanced as well.

Namaste…. My name is Johan Raaimakers, Shambhala-master and Tantra masseur of the Tibetan Buddhist movement.

By using various massage techniques I aspire to bring both mind and body into balance.

I have completed multiple intensive massage courses since 2010.

My main training was in Tantra masseur with Tantra Lotus in Breda.

This is a Tibetan Buddhist training following the Kum Nye tradition in which the main focus is on practice, theory, yoga, and meditation. I have learned a lot about the profound effect massage can have on the physical, emotional, and spiritual well-being.

I am also familiar with Sveda, Vedic, and Kashmir massage as well as the integration of yoga techniques within a session as a duo treatment.

I have gained extensive experience in giving massages, and even though all peoples desires and bodies are different, it is always my intention to bring them the same thing: balance. I still train and immerse myself in Oriental and Tibetan traditions and visions. I am an assistant with the Rasayana Tantra Academy in Rotterdam and follow a diverse amount of trainings from national and international teachers in various tantra disciplines.

Silvia has been playing with Shibari ropes for many years and has an ever growing love for this deep, vulnerable and beautiful art form.

Silvia works as a coach in exploring self love, intimacy and sexuality. She loves to organize workshops and spaces where we can feel free in our body and mind and where we can connect in a vulnerable and playful way. Places where we are allowed to feel pleasure without conditioning, playing with the theme of surrender and leading and connecting deeply to each other.