Natural Bliss

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Eerdere nieuwsbrieven:

On light, fun and connected spaces

On more love and loving more

Permission to play

Touch yourself

Playful Healing

The beauty of surrender

The dance of polarities

VERY EXCITED WORKING ON MY NEW WEBSITE, SOON TO BE LAUNCHED...

(English below) Het moment dat je hoofd stopt en je lichaam en gevoel het overnemen, in intimiteit, dans, beweging, in de natuur of via je passie, is een moment van bliss. Dit is een natuurlijk verlangen en toch vergeten we soms hoeveel fun en ontspanning intimiteit en vrij bewegen ons kan brengen. Doordat we andere prioriteiten voor laten gaan kunnen we misschien tijdelijk geen aansluiting meer vinden in onze relatie of in onszelf.

We hebben niet veel geleerd over intimiteit, zelfliefde, sexualiteit, of hoe je een gezonde relatie kan hebben. We zijn geconditioneerd in hoe we moeten bewegen, taboes, schaamte, wat mag wel en wat mag niet.

Onze grootste taboes of schaduw liggen vaak in onze sexuele expressie. In die schaduw ligt ook vaak ons diepste verlangen. Als we onszelf toestaan dat we alles bewust mogen onderzoeken, dat alles ok is in wederzijdse instemming, ook onze donkere kanten, dan kunnen we dieper in verbinding komen met onszelf en anderen. Dan kunnen we voor onszelf gaan zorgen vanuit zachtheid en kunnen we relaties aangaan gebaseerd op liefde in plaats van op angst.

Ik organiseer workshops en geef privé sessies waar je weer anders naar jezelf of elkaar gaat kijken. Je kan hierdoor loskomen van conditionering over wat wel en niet mag of hoe het eruit zou moeten zien. Dit heeft niet alleen effect op het beleven van je intimiteit, maar je hele leven verandert als je gaat leven vanuit je werkelijke verlangens en passie. Als onze sensuele energie vrij mag stromen, voel je ook de vrijheid in je lijf.

Wat ik te bieden heb is liefdevol, lol maken, grenzen onderzoeken, diepgang, van kinky tot tantra, een sfeer waar je jezelf kan zijn.

Ik hoop dat ik je een keer mag ontmoeten!
Silvia

                                                                                             ☼ ☼ ☼

The moment your mind stops and your body and feelings take over, in intimacy, dance, movement, nature or through your passion, is a moment of bliss. This is a natural longing and still we forget sometimes how much fun and relief intimacy and free movement can bring us. By letting other priorities take over we might temporarily loose connection to ourselves and others.

We have not really learned about intimacy, self love, sexuality, and how to have healthy relationships. We are conditioned in how it should look like, how we should move, taboos, shame, what you should or should not do.

Our biggest taboos or shadow often lie in our sexual expression and often in that shadow also lies our biggest longing. If we can allow ourselves to consciously explore everything in mutual consent, including our dark sides, then we can connect deeper to ourselves and to others. Then we can start taking care of ourselves from a space of vulnerability and start relationships based on love instead of fear.

I organise workshops and give private sessions that allow you to look different at yourself or each other. You can free yourself of conditioning about what is allowed and what is not or how it should look like. This not only influences how you experience your intimacy, your whole life will change if you start living from your true desires and passion. If our sensual energy is free to flow, we can enjoy life more.

What I have to offer is loving, fun, exploring boundaries, depth, from kinky to tantra, a place where you are allowed to be you.

I hope to meet you some day!
Silvia